Privacy verklaring

Op 25 mei 2018 trad namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking.

Deze vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. Met deze wet zijn de regels rond de bescherming van persoonsgegevens (dit zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon) flink aangescherpt.

Gebruik van persoonsgegevens 

Van u als klant van Goedegebuure slaaptechniek BV, leggen wij ook persoonsgegevens vast. Deze gegevens hebben wij nodig voor onze dienstverlening aan u.

De volgende gegevens leggen wij vast in ons systeem:

 • NAW-gegevens, voor het ophalen en afleveren van tandtechnische werkstukken en voor het opstellen van dagnota’s en maandfacturen
 • Email-adres, om met u te communiceren over werkstukken en om facturen te sturen (dit laatste indien u hiervoor toestemming heeft gegeven)
 • Bankrekeninggegevens of creditcardgegevens (indien machtiging tot automatische incasso afgegeven)

Patiëntgegevens

Van uw OSAS-patiënten, waarvoor wij een voorziening maken, leggen wij ook persoonsgegevens vast, teneinde het werkstuk te kunnen identificeren en te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar.

Wij leggen vast in ons logistieke systeem:

 • Naam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geproduceerde voorziening

Wij leggen vast in ons patiëntendossier:

 • Naam, adres, woonplaats
 • e-mail adres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • BSN
 • Zorgverzekering (na vecozo check)
 • AHI
 • Naam verwijzer
 • Ziekenhuis/instantie verwijzer
 • Functie verwijzer
 • CPAP failure ja/nee
 • Geproduceerde voorziening
 • Kopie verwijsbrief
 • Kopie informed consent
 • Kopie orderbon

Wij hebben deze gegevens nodig om een beoordeling te kunnen maken of de patiënt recht heeft op vergoeding uit de basisverzekering. We gaan er van uit dat u als behandelaar ervoor zorgt dat uw patiënt op de hoogte is van het verstrekken van deze gegevens aan ons. Dit is tevens terug te vinden op het informed consent. Op onze beurt gaan wij uiteraard zorgvuldig en volgens de privacyregels met deze gegevens om.

De verstrekte informatie zal worden opgeslagen op interne systemen. Door middel van die systemen hebben de betrokken Goedegebuure slaaptechniek medewerkers toegang tot deze gegevens en mogen zij die uitsluitend gebruiken voor de doelen waarvoor Goedegebuure slaaptechniek de gegevens verwerkt.

Doorgifte gegevens aan verzekeraars

Voor onze declaraties worden ook gegevens verstrekt aan de zorgverzekeraars (Naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, BSN). Verzekeraars hebben het recht om ons te controleren op onze werkzaamheden. In dat geval zal het patiëntendossier, zoals wij dat in bezit hebben, ter beschikking worden gesteld aan de verzekeraar.

Reparaties

Van uw snurk-patiënten, waarvoor wij een MRA maken en bij reparaties, leggen wij ook persoonsgegevens vast, teneinde het werkstuk te kunnen identificeren en bij u te kunnen declareren

Wij leggen dan vast in ons logistieke systeem:

 • Naam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geproduceerde voorziening

Beveiligingsniveau
Wij streven ernaar de persoonsgegevens die wij verwerken zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen teneinde de veiligheid en nauwkeurigheid van die gegevens te waarborgen. Wanneer, ondanks die maatregelen, sprake zou zijn van een datalek, heeft Goedegebuure een procedure voor het op juiste wijze melden daarvan.

Recht op inzage/correctie/verzet/dataportabiliteit en bevriezing
U heeft de volgende rechten met betrekking tot de gegevens die wij  van u verwerken:

 • Recht op inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens door Goedegebuure slaaptechniek.
 • Het recht om die gegevens te laten corrigeren, bevriezen en/of te verwijderen, zeker wanneer de verwerking van de gegevens niet langer noodzakelijk is.
 • Recht van verzet tegen het gebruik van gegevens voor marketing doeleinden.
 • Recht op verdere verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Voorts kunt u ons verzoeken uw gegevens aan een andere partij over te dragen.

Sommige van deze rechten zullen alleen in bepaalde gevallen kunnen worden uitgeoefend. Als wij niet in staat zijn opvolging te geven aan een verzoek, zullen wij u daarover informeren.
Voor het uitoefenen van deze rechten en voor het verkrijgen van nadere informatie over deze privacyverklaring, kan contact met ons worden opgenomen.

Goedegebuure  slaaptechniek bewaart uw gegevens steeds zolang als nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens worden verwerkt. Tevens dient Goedegebuure slaaptechniek gegevens te bewaren om te voldoen aan wet- en regelgeving. Na afloop van de bewaartermijnen zal Goedegebuure slaaptechniek de gegevens verwijderen.